Recent Posts

ഹോസ്റ്റലിലെ കളി

Photo by Vladimir Kudinov on Unsplash

ഞാന് പാലക്കാടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണു ജനിച്ചതു. പഠിക്കാന് മിടുക്കനായിരുന്നതിനാല് എനിക്കു ചെന്നയില് കമ്പ്യൂട്ടര് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനു അഡ്‌മിഷന് കിട്ടി പക്ഷെ ആദ്യവര്ഷം ഹോസ്റ്റല് സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തമായി താമസിക്കാന് പണവും കുറവ്‌. എന്തു ചെയ്യുമെന്നു കരുതി വിഷമിച്ചപ്പോഴാണു അപ്പാവിന്റെ സിസ്റ്റര് (ഞങ്ങള് അത്തയ്‌ എന്നു വിളിക്കും മലയാളത്തില് അപ്പച്ചി) യുടെ വീടു കൊടമ്പക്കത്താണല്ലോ എന്നു അമ്മ പറഞ്ഞതു. വളരെ ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ അത്ത ഒരു പേ്രമവും ഒളിച്ചോടി കല്യണവുംനടത്തി യാഥാസ്‌ഥിതികനായ എന്റെ അപ്പാ അതോടെ അത്തയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. അത്ത ഒരു നോണ്ബ്രാഹ്മിണ്നെയാണു കല്യാണംകഴിച്ചതു. പേ്രമവിവാഹം ആയിരുന്നു .അതില് പിന്നെ എന് അപ്പാവുക്കു അവളോടു വലിയ ദേഷ്യമായിരുന്നു. വര്ഷങ്ങളായി കത്തുകുത്തു ഒന്നുമില്ല. അത്ത ഒരിക്കല് ഭര്ത്താവുമൊത്തു നാട്ടില് വന്നുവെങ്കിലും എന്റെ അപ്പാ അവരുടെ അടുത്തു മി−ിയില്ല, എന്റെ അമ്മ അവര്ക്കു കാപ്പി ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോള് എന്റെ താമസ പ്രശ്‌നം വന്നപ്പോള് അമ്മയാണു അപ്പാവെ അത്തയുടെ അടുത്തു എഴുതാന് പറഞ്ഞത്‌.എന്നാല് അത്തയുടെ ജീവിതം ഒരു ട്രാജെഡിയായിരുന്നു അവരുടെ ഭര്ത്താവ്‌ അവര്ക്കു 32 വയസ്സുള്ളപ്പോള് ഹ്രദേ്രാഗം മൂലം മരിച്ചുപോയി. അപ്പോള് എന്റെ അപ്പാവും മറ്റും പോയിരുന്നു.പിന്നെ അവര്ക്കു 39 വയസ്സുള്ളപ്പോള് മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുവിട്ടു. ഡെല്ഹിയില് ജോലിയുള്ള ഒരു ഉയര്ന്ന ഉദേ്യാഗസ്‌ഥനാണു കല്യാണം കഴിച്ചത്‌. അതില്പിന്നെ അത്ത അവരുമൊത്ത്‌ കോടമ്പക്കതിനടുത്തുള്ള ഒരു ര−ു നില വീട്ടില്ആണു താമസിച്ചിരുന്നത്‌. അപ്പാവിന്റെ കത്തു കിട്ടിയ ഉടന് തന്നെ അത്ത മറുപടി അയച്ചു എന്നെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനുസ്വാഗതം പറഞ്ഞായിരുന്നു കത്ത്‌. ഞാനും അപ്പാവും കോടമ്പാക്കം സ്റ്റേഷനില് ഇറങ്ങിയപ്പോള് അത്തയും അത്തയുടെമരുമകനും മകളും കാത്തു നില്പ്പു−ായിരുന്നു. അത്തയും അപ്പാവും അന്നാണു വളരെ കൊല്ലങ്ങള്ക്കുശേഷം സംസാരിക്കുന്നത.്‌ രാത്രി അവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്നതും ഞാന് ക−ു. അപ്പാ എന്നെ കോള്ളേജില് ചേര്ത്ത ശേഷം തിരികെപ്പോയി. ര−ു മാസങ്ങള് കഴിഞ്ഞപ്പോള് അത്തയുടെ മരുമകന് അത്തയുടെ മകളെയും കൂട്ടി ഡെല്ഹിക്കു തിരിച്ചുപോയി.അത്തയുടെ വീടു ഒരു ഇരുനില വീടായിരുന്നു അതിന്റെ താഴത്തെ നില വാടകക്കു കൊടുത്തിരുന്നു. മുകളിലത്തെ നിലയില് ര−ു ബെഡ്‌ റൂം ഉ−ു.ഞാന് വിസിറ്റിങ്‌ റൂമില് ആയിരുന്നു കിടക്കുന്നത.്‌ എന്നാല് അത്തയുടെ മകള് പോയപ്പോള് എനിക്കു ആ ബെഡ്‌ റൂം തന്നു. ഞാന് അതില് വളരെ സന്തോഷിച്ചു കാരണം എനിക്കു സ്വാഭാവികമായി വികാരം കൂടുതല് ഉള്ള പ്രായമായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാര് തരുന്ന കമ്പിബുക്കുകളും പ്ലേബോയ്‌ തുടങ്ങിയ പ്രസിധീകരണങ്ങളും ഒളിച്ചിരുന്നു വായിക്കുകയും വാണം വിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ടാണു ഇതൊക്കെ ഞാന് ചെയ്‌തിരുന്നത്‌ ഇനിയിപ്പോള് ആരെയും പേടിക്കാതെ അതൊക്കെ എന്റെ റൂമില് തന്നെ ചെയ്യാന് പറ്റും എന്നതായിരുന്നു എന്റെ സന്തോഷത്തിനു കാരണം. ഞാന് വല്ലാതെ സെക്‌സിനു അടിപ്പെട്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അതു. അത്തയുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും കുടിലുകളൊക്കെയാണു. തടിച്ച തമിഴത്തികള് എരുമപ്പാല് വിറ്റു കഴിയുന്ന ഒരു ഏരിയയാരുന്നു അതു. പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടില് തടിച്ചു കറുത്ത തമിഴത്തി പെണ്ണുങ്ങള് കുളിക്കുകയും തുണി അലക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ജന്നലില്കൂടി കാണാം, എന്തൊരു ചരക്കുകള് ആണവ, എല്ലാം കറുത്തവര്‌ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര കു−ിയും മുലകളും പൈപ്പിന്റെ കീഴില് കുളിക്കുമ്പോള് അവരുടെ നഗ്നത ആവോളം എനിക്കു കാണാമായിരുന്നു, നേരിട്ടു അവരെ നോക്കിയാല് ചീത്ത വിളിക്കും, ജന്നലില് കൂടിയാകുമ്പോള് ആരുമറിയില്ല, പല തമിഴത്തി പു−കളും (െപണ്ണുങ്ങളുടെ സാമാനത്തിനു തമിഴില് പു−െയന്നാണു പറയുന്നത്‌) ഞാന് ക−ു വാണം വിട്ടു എന്റെ അത്ത നാല്പ്പതു വയസ്സായെങ്കിലും നല്ല ചരക്കായിരുന്നു അത്ത പ− െവീടു വിട്ടുപോയതിനാല് അവരൊടു എനിക്കു അത്ര അടുപ്പം ഒന്നും ഉ−ായിരുന്നില്ല അതിനാല് അത്തയുടെ മുലയും ചന്തിയും ഒക്കെ നോക്കി ആസ്വദിക്കുന്നതില് എനിക്കു പാപബോധം ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല .ഒരു വാടകവീട്ടില് താമസിക്കുന്നതുപോലെയെ എനിക്കു അവിടെ തോന്നിയുള്ളു. അത്തക്കു ഒരു അഞ്ചടി ആറിഞ്ച്‌ചു ഉയരം വരും. ഭയങ്കര തടിച്ച മുലകളാണു കോടമ്പാക്കം ക്ലയ്‌മറ്റിന്റെതായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര മുലയാണു അത്തയുടെ കു−ിയും ഒരു ടണ് ഉ−ു. അത്ത വീട്ടില് ഒരു റവുക്കയും പാവാടയും ഒരു ചേലയുമാണു ഉടുക്കുന്നതു. ബ്രായിടുന്നതു ഞാന് ക−ിട്ടേയില്ല മുലയൊക്കെ ഇപ്പോള് പുറത്തുവരും എന്ന മട്ടില് ബ്ലവുസു പൊട്ടിച്ചു നില്ക്കുകയാണു. മുലകളുടെ വിടവുതന്നെ താഴെ കുളിക്കാന് വരുന്ന ഒരു പാ−ിച്ചിയുടെ ഗുദത്തിന്റെ വിടവിന്റെ അത്ര വരും അവള് എന്നും എന്റെ ജന്നലിനു നേരെ തിരിഞ്ഞാണു ചന്തിയുടെ തുണിപൊക്കി സോപ്പുതേക്കുന്നത്‌ അതിനാല് അവളുടെ കരിങ്കു−ിയും ആനഗുദവും എനിക്കു കാണാപ്പാഠം ആയിരുന്നു അതോര്ത്തു ഞാന് വിട്ട വാണങ്ങള്ക്കു നോ ഹാന്ഡ്‌ ആന്ഡ്‌ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്‌,എന്നു വച്ചാല് കയ്യും കണക്കുമില്ല!!! ചൂടുകാലങ്ങളില് അത്ത ചേലക്കു പകര്‌ം ഉള്ബോഡി എന്നു പറയുന്ന ഒരു നേര്ത്ത കുപ്പായവും പിന്നെ ഒരു അടിപ്പാവാടയും മാത്രമാണു വീട്ടില് ഉടുക്കുന്നത.്‌ അതു മാത്രമല്ല അവര് തന്റെ വസ്‌ത്രധാരണത്തെപ്പറ്റി തീരെ ശ്രധിച്ചിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഹൂക്കും ബട്ടണുമൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരിക്കും ഞാന് ഒരു പഞ്ചപാവിയെന്നായിരിക്കും അത്ത കരുതുന്നത്‌. അതോ അവര് തന്റെ പ്രായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വയസ്സിയായെന്നാണൊ കരുതുന്നത്‌? ഏതായാലും ചൂടു തുടങ്ങിയതില് പിന്നെ താഴെ കുളിക്കാന് വരുന്ന തമിഴത്തികളെ എത്തിനോക്കി വാണമടിക്കുന്നതിനേക്കാള് എനിക്കു വീട്ടില് തന്നെയുള്ള അത്തയുടെ മുലയും കു−ിയും നോക്കി വാണമടിക്കുന്നതായിരുന്നു സുഖം. അത്തയുടെ ഒരു മുടിപോലും നരച്ചിട്ടില്ല അത്ത നന്നായി പൌഡര് ഒക്കെയിട്ടും കുളിച്ചൊരുങ്ങിയാല് ഷക്കീലയും തോറ്റുപോകുമെന്നാണു എനിക്കു തോന്നിയത.്‌ പക്ഷേ അവരെ ഒരിക്കലും അങ്ങിനെ ഞാന് ക−ിട്ടില്ല.ഈ ഉള്ബോഡി യെന്നു പറയുന്ന സാധനം തയ്‌പ്പിച്ച്‌തു എന്റെ ആരോഗ്യം കളയാന് മാത്രമായിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു. എനിക്കു മിക്കവാറും ഉച്ചവരെ ക്ലാസ്സ്‌ കാണൂ. അതു കഴിഞ്ഞു പെ്രാജെക്‌റ്റും ഒക്കെയാണു. അതു കമ്പ്യൂട്ടര് ഉള്ളവരുടെ വീട്ടില് പോയി ചെയ്‌താലും മതി. ഞാന് ഉണ്ണാന് വരുമ്പോള് അത്തയുടെ ഉള്ബോഡിക്കകത്തു നല്ല തേങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള മുലകള് കിടന്നു ആടുന്നതുകാണാം. ആ മത്തങ്ങകള്ക്കു ബ്രായെ പേടിക്ക− കാര്യമില്ല, അങ്ങിനെ ഒരു സാധനം അത്ത ഇടത്തില്ല. അതിന്റെ നല്ല വെളുത്ത നിറവും , (ഏതാ−ു ഇളം മഞ്ഞ നിറം ആകാന് തുടങ്ങിയ വെള്ളരിക്കാപോലെ),എന്നാല് അതിന്റെ നടുക്കുള്ള മുലക്കണ്ണുകളോ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കന്റെ ചുണ്ണിപോലെ!! അങ്ങിനെ തള്ളിനില്ക്കും,ഇങ്ങിനെ ഒരു മുലയു−ാേ കോവക്കയുടെ അത്രയുള്ള മുലക്കണ്ണു−ാേ വേറെ ആര്ക്കെങ്കിലും? ഉ−ു കയ്യു കഴുകിയാല് ഞാന് ഉടനെ ബാത്‌ റൂമില് കയറി ഒറ്റ വാണം വിടീലാണു.ഒരു മൂന്നു മിനിട്ടില് ഒരു തുടം ശുക്ലം പുറത്തു ചാടും. അതൊക്കെ കഴുകി വെള്ളവും ഒഴിച്ചു ഞാന് ഒന്നു കിടക്കാന് തുടങ്ങും. ഒന്നു മയങ്ങി മൂന്നരയാകുമ്പോള് താഴെ പാ−ിച്ചികള് കുളിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേള്ക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞാല് പൊതുവെ ചൂടു കാരണം ആള്ക്കാരൊക്കെ വീട്ടില് തന്നെ മയങ്ങും അതിനാല് ആരും അടുത്തില്ലെന്ന വിചാരത്തില് എരുമയെ പോറ്റുന്ന പാ−ിച്ചികള് ഒറ്റചേല നനച്ചു കുളി തുടങ്ങും. അമ്പോ പിന്നെയും മുലകളുടെ ത്രിശ്ശൂൂര് പൂറം ചിലപ്പോള് ര−ും മൂന്നും പെണ്ണുങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറം തേച്ചുകൊടുക്കും അപ്പോള് ത്രിശ്ശൂര്പൂരത്തിനു ആനയുടെ പുറകില് ചെന്നു നിന്നാല് എങ്ങിനെയിരിക്കും അതുപോലാണു. പെരും കു−ികള്!! നല്ല കൊഴുത്തുരു− കരിങ്കു−ികള്!! എല്ലാം ഗുദത്തില് സോപ്പുതേക്കുന്നതു എന്റെ ജന്നല് നോക്കി. പിന്നെയും വാണമടിഅങ്ങിനെ പഠിക്കാന് തീരെ സമയം കിട്ടാതായി. കുണ്ണയാണെങ്കില് എന്നും എപ്പോഴും ഒരു വാണത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്കുമായി എവെര് റെഡി. മുകളിലത്തെ ര−ു ബെഡ്‌ റൂമിനു ചുറ്റും ടെറസ്‌ ഉ−്‌ ര−ിനും കൂടി ഒരു കോമണ് ടൊയ്‌ലറ്റാണു. അറ്റാച്‌ഡ്‌ അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ടോയ്‌ലറ്റ്‌ സ്റ്റെപ്പിന്ടിയിലു−്‌ എന്റെയും അത്തയുടെയും ബെഡ്‌ റൂമുകള്ക്കു ടെറസ്സിലേക്കു ജന്നലുകള് ഉ−്‌. ര− ബെഡ്‌ റൂമിനും ഇടയില് ബാത്‌ റൂമും ടോയ്‌ലറ്റും പ്രതേ്യകം. ടെറസില് നിന്നാല് ടൊയ്‌ലറ്റിന്റെവെട്ടം കാണാം. ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ വെന്റിലേറ്റര് വലുതാണു.നല്ല ഒരു സ്റ്റൂള് ഇട്ടു കയറിനിന്നാല് റ്റൊയ്‌ലറ്റിന്റെ അകത്തെ ഭാഗം പകുതിവരെ കാണാം. ചൂടുകാരണം ഒരിക്കല് ഞാന് മുറിയില് നിന്നും ടെറസ്സിലേക്കിറങ്ങി തണുത്ത കാറ്റു എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു രാത്രി പത്തു പതിനൊന്നായി. അത്തയുടെ ജന്നല് തുറന്നു കിടക്കുകയാണു ഞാന് വെറുതെ ഒന്നു പാളി നോക്കി. അപ്പോള് ക− കഴ്‌ച എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു. അത്ത കുമുദം ആനന്തവികടന് തുടങ്ങിയ കുറെ വീക്കിലികള് വായിച്ചിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു. അത്ത ഒരു അരപ്പാവാടയും ആ ഉള്ബോഡിയും മാത്രമിട്ടു തലയണയില് ചാരിക്കിടന്നു വായിക്കുകയാണു. തലക്കു പിറകിലെ ലയിറ്റു മാത്രമേ ഉള്ളു.അതിനാല് മുറിയില് അത്ര പ്രകാശമില്ല. എന്നാല് അത്തയേയും കട്ടിലും ഒക്കെ എനിക്കു നന്നായി കാണാം. ഉള്ബോഡി ഇട്ടിട്ടു−ങ്കെിലും ചത്തനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കിലും എന്നഅവസ്‌ഥയിലാണു എന്നു വച്ചാല് മുല മുഴുവന് പുറത്തു കിടക്കുകയാണു. ഫ്രീ ആയി അത്തയുടെ മുലകള് ഞാന് ആദ്യമായിട്ടാണു കാണുന്നതു. അല്പ്പം ഇടിഞ്ഞുവെങ്കിലും ര−ു ഫുട്‌ ാള്്‌ പോലെ അവ അത്തയുടെ നെഞ്ച്‌ചില് താളം തുള്ളുന്നു അത്ത ഇടക്കിടെ തലചൊറിയും ലൈറ്റിന്റെ വെട്ടത്തില് കൊച്ചു പ്രാണികള് തലയില് വീഴുന്നതാണു കാരണം. നല്ല വെളുവെളയുള്ള തോളുകള്, കയ്യു തലയില് വെക്കുമ്പോള് കക്ഷത്തിലെ കറുത്ത രോമച്ചുരുളുകള് കാണാം, ഇടക്കിടെ അവര് പേജു മറിക്കാന് കയ്യു കൊ−ുവരുമ്പോള് കക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്‌ച്ച മറയും ,അടിപ്പാവാട മുട്ടിനു മുകളില് കിടക്കുകയാണു അത്തയുടെ കണങ്കാല് നല്ല മെഴുമെഴാ ഇരിക്കുന്നു, തുടകളുടെ പകുതി വരെ കാണാം, അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കുണ്ണ ലുങ്കിക്കിടയില് വളര്ന്നു വെളിയില് ചാടി, ഞാന് അവിടെ ടെറസില് കുതിയിരുന്നു അത്തയുടെ ജന്നല് നോക്കി വാണം അടിക്കാന് തുടങ്ങി, ഏതാ−ു വരാറായപ്പോള് അത്ത വായിച്ചുകൊ−ിരുന്ന കുമുദം അടച്ചുവെച്ചു കയ്യെത്തിച്ചു ലൈറ്റും അണച്ചു. അതിനാല് എന്റെ വാണമടിയുടെ അന്നത്തെ ഫിനിഷിംഗ്‌ ശരിയായില്ല. ഞാന് തിരികെ മുറിയില് കയറി പുറത്തേക്കുള്ള വാതില് കുറ്റിയിട്ടു അതിന്റെ ബോള്ട്ട്‌ വളാരെ തുരുമ്പിച്ചതും ടൈറ്റുമായിരുന്നതിനാല് രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയില് അതു അടുത്ത മുറിയില് കിടക്കുന്നവര്ക്കു കേള്ക്കാമായിരുന്നു.പിറ്റെ ദിവസം ഞാന് കുറെ കടുകെണ്ണയിട്ടു ബോള്ട്‌ ലൂസാക്കി എന്നിട്ടും അതിന്റെ ശബ്ദം വല്ലാതെയിരുന്നു. ഇതില് പിന്നെ ഞാന് ഇടക്കിടെ അത്തയെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കാന് തുടങ്ങി. പലപ്പോഴുംഒരു വാണത്തിനുള്ള സ്‌കോപ്പു കിട്ടുകയും ചെയ്‌തു. ഒരു ദിവസംഅത്ത എന്റെ അടുത്തു ചോദിച്ചു “എന്താ അക്ഷയ്‌ നീയെന്നും രാത്രി ടെറസ്സില് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതു, കാറ്റു കൊ−ു പനി പിടിക്കും സൂക്ഷിക്കണം” ഞാന് അല്പ്പം ചൂളി. എന്നാലും മുറിയില് ചൂടു കാരണം കാറ്റുകൊ−താണെന്നു അത്തയോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാന് എന്നും ഇറങ്ങുന്ന പതിവു നിര്ത്തി. എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്കു അത്തയെ നോക്കാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അത്ത എന്നു പതിനൊന്നു പതിനൊന്നരവരെയൊക്കെ ഇരുന്നു വായിക്കുമെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാന് പുറത്തു നടക്കാന് ഇടയു−ന്നെ അറിവുകാരണം അവര് കുറെക്കൂടി ശ്രധയായി വസ്‌ത്രം ധരിച്ചേക്കുമെന്നു ഞാന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, അത്ത കൂടുതല് തുണിയുടെ കാര്യം ശ്രധിക്കാത്തതുപോലെയാണു കാണപ്പെട്ടതു. ഒരു ദിവസം ഞാന് നോക്കിയപ്പോള് അത്ത ബ്ലൗസും ഉള്ബോഡിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു വിശറിയുമായി വീശിക്കിടക്കുന്നതാണു ക−തു. അപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യില് ഒരു ആനμവികടന് ഉ−ായിരുന്നു. ഇടക്കിടെ അവര് മുലയില് ഒക്കെ തടവുകയും കക്ഷത്തിലെ മയിരുകളില് പിടിച്ചു ഉദാസീനമായി വലിക്കുകയും കുറെക്കഴിഞ്ഞു കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങളുടെ മണം ആസ്വദിക്കുന്നതും എന്റെ ശ്രധയില്പ്പെട്ടു.അവര്‌ ഇതൊക്കെ ചെയ്‌തിരുന്നതു കുമുദം വായിച്ചുകൊ−ാണു. അതിനാല് ഇതു ആരും ശ്രധിക്കാനില്ലെന്ന അറിവില് സ്വാഭാവികമായുള്ള ചലനങ്ങള് ആണെന്നെനിക്കു തോന്നി അത്തയുടെഒരു കാല് ഇടക്കിടെ മടക്കി മെത്തില് ഊന്നിപൊക്കി വയ്‌ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോള് ഏതാ−ു അത്തയുടെ പു− വരെ എനിക്കു കാണാം മൊത്തത്തില് ഒരു കറുത്ത കാടല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല താനും. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കു സംശയം തോന്നി ഞാന് സെക്‌സ്‌ ൂക്കു വായിച്ചു വാണം വിടുന്നതുപോലെ അത്തയും കഥ വായിച്ചു തന്നത്താന് സുഖിക്കുകയാണോയെന്ന്‌!! അത്രയും വയസ്സൊക്കെ ആയാല് മധ്യവയസ്‌കകളായ സ്‌ത്രീകള് വിരലിടുമോയെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇതുപോലെ ഞാന് ടെറസ്സില് നിന്നപ്പോള് അത്ത ഒരു മാഗസീനുമെടുത്തു ടോയ്‌ലെറ്റില് കയറി കുറ്റിയിട്ടു ഞാന് പതുക്കെ ടെറസ്സില് കിടന്ന ഒരു സ്റ്റൂള് എടുത്തു ശബ്ദം കേള്പ്പിക്കാതെ ടോയ്‌ലെറ്റിനു വെളിയില് ഇട്ടു അതില് കയറിനിന്നപ്പോള് എനിക്കു വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഗ്ലാസ്സില്ക്കൂടി അത്തയെ കാണാം അത്ത അപ്പോള് എനിക്കു തിരിഞ്ഞുനിന്നു ഉള്ബോഡ്യിയും പാവാടയും അഴിച്ചു ടോയ്‌ലെറ്റിന്റെ കതകില് ഇട്ടു അത്തയുടെ മുട്ടുവരെയുള്ള ഭാഗം എനിക്കു വെന്റിലേറ്ററില് കൂടി കാണാം വളരെ റിസ്‌കാണു.അത്ത നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നെ നോക്കിയാല് ചിലപ്പോള് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള് കൂട്ടിമുട്ടാന് മതി. പക്ഷെ ഞാന് കാമവികാരത്തിനടിമപ്പെട്ടു ഒന്നുമാലോചിക്കാതെ വീ−ും അകതേക്കു നോക്കി അത്ത ഒരു കാല് പൊക്കി ക്ലോസറ്റില് വച്ചു (ഒരു ഈസ്റ്റേണ് സ്റ്റയില് ക്ലോസറ്റാണത്‌ അത്ത പലപ്പോഴും ഒരു കുമുദം മൊത്തം അതിലിരുന്നു വായിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു) ഞാന് അതില് പലപ്പോഴും പഴയ കുമുദം വികടന് കല്ക്കി എന്നിവ ക−ിട്ടു−്‌ പക്ഷേ അതിലൊക്കെ പൈങ്കിളി കഥകള് അല്ലാതെ കമ്പിയൊന്നുമില്ല എനിക്കു തമിഴ്‌ തപ്പിതപ്പി വായിക്കാനറിയാം. തിരിഞ്ഞു നിന്ന അത്തയുടെ ആലുവ മണപ്പുറം പോലെ വിശാലമായ മുതുകും ചെറുനാരങ്ങ നിറമുള്ള തൊലിയും അരയില് ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു ചുവപ്പും കറുപ്പും കലര്ന്നു പിരിച്ച ഒരു ചരടും ഒരു പോറല് പോലും വീഴാത്ത നല്ല ഓമനക്കു−ികളും ആനയുടെ തുമ്പിക്കയ്യുപോലെ തടിച്ച തുടകളും ആഹ എന്തൊരു കാഴ്‌ച്ച!!! അത്തക്കു നാല്പ്പതു വയസ്സോ അതോ പതിന്നാലു വയസ്സോ? അത്തയുടെ ഓരോ തിരിയലിനും പിരിയലിനും താളത്തില് അവരുടെ ഗ−ന് മുലകള് അമ്മാനമാടിക്കൊ−ിരുന്നു അവയുടെ മുലക്കണ്ണുകള് അപ്പോഴും ഉധരിച്ച ചെറുകുണ്ണപോലെ നില്ക്കുന്നു. ചപ്പിവലിക്കാന് പറ്റിയ ഞെട്ടുകള് അവ മാത്രമെ അത്തയുടെ വെളുവെളുത്ത ദേഹത്തില് കറുത്തതായുള്ളു. അത്ത ഒരു കത്തിരിയെടുത്തു പൂറിലെ രോമം വെട്ടുകയായിരുന്നു ചുരുളുകളായി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുടി മുണ്ഡനം ചെയ്യുമ്പോള് വീഴുന്നതുപോലെ ചുരുള് മുടികള് വളയങ്ങളായി ക്ലോസെറ്റില് വീണു കൊ−ിരുന്നു അത്തക്ക്‌ ഇത്രയും മുടിയു−ായിരുന്നോ പൂറില്?അത്ത മുടിയെല്ലാം വെട്ടി ക്ലീനായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഹാന്ഡ്‌ സ്‌പേ്രയെടുത്തു പൂര് നന്നായി സോപ്പിട്ടു കഴുകി. കൂടുതല് ശക്‌തിയില് വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഹാന്ഡ്‌ ഷവര് ഉപയോഗിച്ചു അവരുടെ പൂര് വ്രത്തിയാക്കുന്നതു ക−േപ്പാള് അറിയാതെ എന്റെ കയ്യു കുണ്ണയില് പിടിക്കാന് തുടങ്ങി. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത്ത പെട്ടെന്നു അരയില് ഒരു ടൊവല് മാത്രം ഉടുത്തു കതകുതുറന്നു പുറത്തിറങ്ങി. ഏതായാലും അര്ധനഗ്നയായതിനാല് ഉടനെ തിരികെ വരുമെന്നു കരുതി. തിരികെവരുമ്പോള് അവരുടെ മുന്ഭാഗത്തിന്റെ ക്ലീയര്വ്യൂ കിട്ടാനായി ഞാന് ശ്വാസം പിടിച്ചു ഉറ്റുനോക്കിക്കൊ−ിരുന്നു 3 മിനിട്ടുകള് കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നു ഞാന് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള് അത്തയതാ ടെറസ്സില് എന്നെ നോക്കി നില്ക്കുന്നു!!!!!!!!! അവര് അവരുടെ മുറിയിലൂടെ എന്റെ മുറിയില് കയറി അതിലെ തുറന്നു കിടന്ന കതകിലൂടെ ടെറസ്സില് എത്തിയതായിരുന്നു! അയ്യോ എന്തൊരു ചമ്മല്?! അത്ത എന്നെ കയ്യോടെ പിടികൂടി. എന്തു ചെയ്യും ഞാന്?ഇതെങ്ങാനും അപ്പാവറിഞ്ഞാല്?! ടെ്രയിനിനു തലവെക്കാന് ഞാന് റെഡിയായി. അത്ത മുലക്കുമീതെ ടൗവല് കെട്ടി മുലയും തുടയും മറയാതെ എന്റെ മുമ്പില് നില്ക്കുന്നു. ഞാനാകട്ടെ ഒരു കയ്യു വെന്റിലേറ്ററിന്റെ കമ്പിയിലും മറ്റേ കയ്യു എന്റെ കുണ്ണയിലും! അത്ത എങ്ങിനെ എന്നെ സംശയിച്ചു? ഒരു രീതിയിലും ഊരാന് പറ്റാത്ത രീതിയില് ഞാന് കുടുങ്ങി. “എന്താ അക്ഷയ്‌ ഇതു? നീ ഞാന് കുളിക്കുന്നതു നോക്കാന് സ്റ്റൂളുമിട്ടു നില്ക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ എത്ര നാളായി ഇതു തുടങ്ങിയിട്ടു? വാ അകത്തു വാ നിന്റടുത്തു ചോദിക്കാനു−്‌ ” അവര് എന്റെ കയ്യു പിടിച്ചു വലിച്ച്‌ എന്റെ മുറിയില് കയറി. ഞാന് വിറച്ചുകൊ−്‌ അവരെ അനുഗമിച്ചു. എനിക്കാകെ തല കറങ്ങി ഞാന് കട്ടിലില് ഇരുന്നു തലയും കുമ്പിട്ട്‌ ഞാന് ആകെ വിറക്കുന്നു−ായിരുന്നു അത്ത സ്റ്റൂള് എടുത്തു എന്റെ മുറിയില് കൊ−ിട്ടു ,െടറസ്സിലേക്കുള്ള കതകു കുറ്റിയുമിട്ടുഎന്നെ നോക്കി ഞാന് തലയുയര്തിയില്ല. “എന്താ അക്ഷയ്‌ നീ എന്നെഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത്‌ ഞാന് നിന്റെ അപ്പാവുടെ അടുത്തു പറയട്ടേ?” അത്ത ഒരു കാല് ഉയര്ത്തി സ്റ്റൂളിന്റെ പുറത്തുവച്ചു എന്നോടു ചോദിച്ചു അത്തയുടെ മുലകളൊക്കെ പകുതിയും പുറത്താണു.തുടകള് പകുതിയും പുറത്തു കാണാം അത്ത അതു മറയ്‌ക്കാന് ഒന്നുംചെയ്യുന്നതുമില്ല ഞാന് വേവലാതിയോടെ അവരെ നോക്കി. അവരുടെ മുഖത്തു ദേഷ്യത്തിനു പകരം ഒരു പുഞ്ചിരിയാണു ഞാന് ക−ത്‌. അവര് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ അപ്പാവെ അറിയിക്കാന് പരിപാടിയില്ലെന്നു എനിക്കു തോന്നി. ഞാന് എഴുനേറ്റു അത്തയുടെ കാലില് പിടിച്ചു കിടന്നു “അത്തേ എങ്കിട്ടെ മന്നിക്കണം നാന് ഇനി അപ്പടി തപ്പു പണ്ണ്‌മാട്ടേന് അത്ത എന്നസൊന്നാലും നാന് അപ്പടിയെ ശെയവേന് ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങിനെ ചെയ്യില്ല” ഞാന് അത്തയുടെ കാലില് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു “ഏണീക്കെടാ നായേ്‌ ഇനി നാന് ഉനക്കു അത്തയുമല്ലെ, നീ എനിക്കു ബന്തവുമില്ലെ, നീ ഉങ്ക അമ്മാ കുളിക്കുമ്പോതു അവള് പു−െയ ഇപ്പടി എത്തിനോക്കുമാ? എന് ഡാ പയലെ ഇനി നീ എന്റും എന് അടിമ! അല്ലാവിട്ടാല് നാന് ക−ിപ്പാ ഉന് അപ്പാവോടും അമ്മാവോടും ഉന് തപ്പെ പറ്റി സൊല്വേന്! ഇല്ലാ വിട്ടാല് നീ ഇപ്പോവെ എനക്കു സത്യം പണ്ണണം ഇനി നീ എനിക്കു അടിമയ്‌ നാന് ഉന് കടവുള്!! തെരിയുമാ നീ സൊല്ലു എന്ന വേണം പയലേ” അത്ത ആകേ്രാശിച്ചു. എനിക്കു വേറെ വഴിയൊന്നും തോന്നിയില്ല.അത്താവിന്റെ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മുഖം ഞാന് ആദ്യമായാണു കാണുന്നത്‌. “അത്തേ നാന് ഇനി ഉങ്കളുക്കു അടിമയ്‌ നീ എന്ന സൊന്നാലും നാന് സെയ്‌വേന് നീ എനക്കു ഇനി മേല് ദേവി മാതിരി അല്ല ദേവിയേതാന്” ഞാന് അത്തയുടെ പാദങ്ങളില് ചുംബിച്ചു അത്ത ചിരിച്ചു എന്നിട്ടു ഗൗരവത്തില് പറഞ്ഞു”സരി ഇനി നാം ര−ാള് മട്ടും ഉള്ളപോതു നീ എന് അടിമ വേറെ ആള് ഇരുക്കുമ്പോതു മട്ടും നാന് ഉനക്കു അത്താ പുരിഞ്ച്‌ചിതാ?” “സരി അത്താ ” ഞാന്പറഞ്ഞു . “സരി നീ യാരുകിട്ടെയും ഇതെപ്പറ്റി സൊല്ലക്കൂടാതു സൊന്നാ നടക്കറതേ വേറേ!! എടാ നായേ അന്ത കുപ്പിയെ എടുത്തു എനെ മാലീസ്‌ പോട്ടു വിടു , ശീക്രം കുപ്പിയെ എടടാ പൊറുക്കി നായേ” അത്ത ഗര്ജിച്ചു ഞന് അലമാരയില് നിന്നും ഒരു കുപ്പിയെടുത്തു അതില് നിറയെ എള്ളെണ്ണയായിരുന്നു തിരികെ വന്നപ്പോള് അത്ത എന്റെ കട്ടിലില് കമഴ്‌ന്നു കിടന്നിരുന്നു. അവരുടെ ടൗവ്വല് അഴിഞ്ഞു അരക്കെട്ടില് കിടന്നു. വിശാലമായ പുറവും തടിച്ചുയര്ന്ന ഉരു− കു−ികളും നഗ്നം!!! എന്റെ കുണ്ണ വടിപോലെ പിന്നെയും ഉയര്ന്നു. ഞാന് കുറെഎണ്ണ കയ്യില് ഒഴിച്ചു അത്തയുടെ മുതുകിന്റെ ര−ു ഭാഗങ്ങളിലുമായി പുരട്ടി പതുക്കെ അത്തയുടെ മുതുകു മൊത്തം എള്ളെണ്ണയില് കുതിര്ന്നു. അത്ത കയ്യു പുറകില് കാട്ടി താഴോട്ടു മസ്സാജു ചെയ്യാന് എനിക്കു നിര്ദ്ദേശം തന്നു എനിക്കു സന്തോഷ്‌മായി ഞന് അത്തയുടെ തോളുകളില് നിന്നും എണ്ണ പുരട്ടി താഴേക്കു വന്നു.അവരുടെ നടുവില് ചന്തികളുടെ വിടവു തുടങ്ങുന്നിടത്ത്‌ ഒരു തുടം എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ടു ര−ു കയ്‌കളും ബലമായി പിടിച്ചുആ എണ്ണ അവരുടെ നട്ടെല്ലിന്റെ ഓരോ കശേരുക്കളിലും പുരട്ടി താഴേക്കു വന്നു. അവരുടെ ചന്തിക്കു തൊട്ടുമുകളില് നല്ല ശക്തിയില് ഒരു തിരുമ്മു വിദഗ്‌ധനെപ്പോലെ മസ്സാജ്‌ ചെയ്‌തു“അപ്പടി മെതുവാ മെതുവാ പോടെടാ നായേ! എന്ന അവസരം!? മെതുവാ പോടു നല്ലാ മാലീസ്‌ പോടെടാ അടിമയ്‌” അത്ത പറഞ്ഞു . അത്രനാള് സ്‌നേഹത്തോടെ എന്നെ അക്ഷയ്‌ എന്നു മാത്രം വിളിച്ചിരുന്ന അത്ത എന്നെ നായേ അടിമേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോള് എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി പക്ഷെ അത്തയുടെ നഗ്നമായ കു−ിയില് അറിയാതെ എന്റെ കയ്യുകള് മാലീസ്‌ ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് ഞാന് അതൊക്കെ മറന്നു. അത്തയുടെ കു−ിയില് എണ്ണ പുരട്ടി ചന്തികള് മൊത്തം ഞാന് കയ്യോടിച്ചു. അത്തയുടെ ടവ്വല് താഴോട്ടു ഊര്ന്നുപോവുന്നു അത്ത ദേഷ്യപ്പെടുമോയെന്നു ഞാന് ഭയന്നു ഇല്ല അവര്ക്കു ഒരു കുലുക്കവുമില്ല. ഞാന് കുറെക്കൂടി എണ്ണയിട്ടു അത്തയുടെ തുളുമ്പുന്ന വെളുത്ത ചന്തികളില് പുരട്ടി അത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാന് കൂടുതല് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു അത്തയുടെ വെളുത്ത ര−ു കു−ികളും പൊറോട്ടക്കു മൈദമാവു ഡാല്ഡയിട്ടു കുഴച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ കയ്യില് എണ്ണയില് കുളിച്ച അത്തയുടെ നിതംബം തെന്നി തെന്നിക്കളിച്ചു അത്ത ചെറുതായി ഞരങ്ങാന് തുടങ്ങി അപ്പോള് എന്റെ പ്രയോഗം അത്തക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. അപ്പോള് അത്ത തിരിഞ്ഞു “അക്ഷയ്‌ നീ എന്റെ പുറത്തു കയറി ഇരുന്നു എന്റെകാല് മാലീസ്‌ പോട്‌ ” എന്നു പറഞ്ഞു ഞാന് എന്റെ ലുങ്കി മടക്കിക്കെട്ടി അത്തയുടെ എണ്ണയിട്ട പെരുംകു−ികളില് കയറി ഇരുന്നു.അത്തയുടെ കാലിന്റെ നേരെ നോക്കി പതുക്കെ താഴോട്ടു തടവാന് തുടങ്ങി. അത്തയുടെ വെളുത്ത തുടകളും മുട്ടിന്റെ പുറകുവശവും കണങ്കാലുകളും പിന്നെ അത്തയുടെ ഉപ്പൂറ്റിയും ഞാന് നന്നായി എണ്ണ പുരട്ടി മാലീസ്‌ ചെയ്‌തു എനിക്കു അത്തയുടെ പു− കാണാന് കൊതിയായി. ഞാന് പതുക്കെ അത്തയുടെ ചന്തികള് വിടര്ത്തി ഒരു വിരല് അത്തയുടെ പൂറിലേക്കു കടത്താന് ശ്രമിച്ചു. ഞാന് അത്തയുടെ ചൂടുള്ള പൂറില് ഒരു വിരല് കയറ്റി തിരിച്ചു നല്ല പശയുള്ള തേനൊലിക്കുന്ന പൂറാണു അത്തയുടേതെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാന് പതുക്കെ ഒരു വിരല് കൂടി ആ ചൂടുള്ള മാംസദ്വാരത്തില് കയറ്റി പതുക്കെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ചലിപ്പിച്ചു. ഈ സമയം ലുങ്കി പൊട്ടിച്ചു എന്റെ കുണ്ണ വെളിയില് വന്നു ഞാന് അതിന്റെ തുമ്പ്‌ അത്തയുടെ ചന്തിയുടെ വിടവിലേക്കു വച്ചു ഒന്നു ഉരച്ചു ” ഛീ നായെ യാര് ഉന് കുണ്ണയെ അങ്ക വയ്‌ക്ക സൊന്നതു നാന് സൊന്നതെ സെയ്‌ പയലെ എടുക്കെടാ നിന്റെ കുണ്ണ !!എന്റെ കു−ിയും പു−യും മാലീസ്‌ മട്ടും പണ്ണ പോതും നീ എന് അടിമയ,്‌ നാന് സൊന്നതു മട്ടും ശെയ്‌ ഇല്ലാവിട്ടാല് ഉന് കുണ്ണയെ നാന് കത്തി പോടുവേന് ” അത്തയുടെ ആകേ്രാശം കേട്ടു ഞാന് എന്റെ കുണ്ണയെടുത്തു ലുങ്കിക്കകത്താക്കി ഞാന് അത്തയുടെ കു−ിയില് കൊതിയോടെ നോക്കി അത്തയുടെ ചന്തികള് കൂടുതല് അകത്തിയിട്ടു അത്തയുടെ പൂറില് ഞാണ് ഒരു വിരല് കൂടി ക്കയറ്റി അത്തയുടെ ഗുദം കാണാന് വയ്യാത്ത വിധം അതിനു ചുറ്റും പൂടയാണു പൂറില് നിന്നും താഴോട്ടു വളര്ന്ന രോമപാളികള് ഒരു സര്പ്പക്കാടുപോലെ അത്തയുടെ ഗുദതില് അവസാനിക്കുന്നു അത്തയുടെ പൂര് ഒരു വലിയ ആമയെകണക്കു−്‌ അതിന്റെ ഇതളുകള് വിരിഞ്ഞു അകതെ റോസ്‌ നിറത്തിലുള്ള ശ്ലേഷ്‌മ പാളികള് എനിക്കു കാണാന് കഴിഞ്ഞു അത്തയെ കൂടുതല് സുഖിപ്പിക്കാനായി ഞാന് എന്റെ നാക്കു വച്ചു അത്തയുടെ വിടര്ന്ന പൊറില് ഒന്നു നക്കി ഠയ്‌!! അത്ത തിരിഞ്ഞു എഴുനേറ്റു പെട്ടെന്നു എന്റെ കവിളത്തു ഒറ്റയടി! എന്റെ തല കറങ്ങി പൊന്നീച പറക്കുന്ന അടി “അടിമയ്‌ സൊന്നതു മട്ടും ശെയ്യണം ഉന് വേലയ്‌ എങ്കിട്ടെ വേ−ഉന് അമ്മാവിന് പു− നക്കെട ഏമാളീ ” അത്ത എഴുനേറ്റു ടൗവ്വല് എടുത്തു ഉടുത്തു ഇറങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ ര−ു മൂന്നു ദിവ്‌സം ഞങ്ങള് മി−ിയില്ല അത്ത ഭക്ഷണം വിളമ്പി വച്ചിരിക്കും.പക്ഷെ രാത്രിയാകുമ്പോള് അത്ത എന്നെ വിളിക്കും ഞാന് ചെല്ലുമ്പോള് അവര് പൂര്ണ്ണ നഗ്നയായി ഒരു റബ്ബര് ഷീറ്റില് താഴെ കിടക്കുകയായിരിക്കും അടുത്തു എണ്ണക്കുപ്പിയും കാണും ഞാന് അവരുടെ മുതുകും പുറവും ഇടുപ്പും കു−ികളും കാലും ഉപ്പൂറ്റിയും ഒക്കെ നന്നായി എണ്ണയിട്ടു കൊടുക്കും പക്ഷേ അവരുടെ മുലയോ പു−േയാ കാണാന് എന്നെ അത്ത അനുവദിച്ചില്ല. മാലീസ്‌ കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് എന്റെ മുറിയില് പോയി വാണമടിക്കും ഇങ്ങിനെ ഒരു ആഴ്‌ച കഴിഞ്ഞു ഞന് വല്ലാതെ പരവശനായി. അവര് ഇപ്പോള് പൂര്ണ്ണ നഗ്നയായിട്ടാണു ഉറങ്ങുന്നതെന്നു അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അത്തയെ ഒളിച്ചു നോക്കാന് ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം അത്ത എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അപ്പാവോടു പറയുമോയെന്നു ഞാന് ഭയന്നു. ശരിക്കും അത്ത എന്നെ ഒരു അടിമയാക്കി മാറ്റി ഒരു സ്‌നേഹവും കാട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഞാന് ആകെ അത്തയുടെ മുലയും പു−യും ഒരു നോക്കു കാണാന് കൊതിച്ചു ഇല്ലെങ്കില് ഞാന് മരിക്കുമെന്നു എനിക്കു തോന്നി.ഒടുവില് ഞാന് ധൈര്യപ്പെട്ടു “അത്തെ അത്തെ എന്നെ അത്തയുടെ മുല ഒന്നു കാണിച്ചു തരൂ ഞാന് അത്തയുടെ പു−യും ഒന്നു കാണട്ടെ ഞാന് അത്തയുടെ പൂര് നല്ലവണ്ണം നക്കിതരാം അത്തയുടെ ഗുദം വേണമെങ്കിലും നക്കാം അത്ത എന്നെ ഒന്നു അനുവദിക്കൂ” ഞാന് ദീനനായി കേണു.എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിട്ടു അത്ത കുടുകുട ചിരിച്ചു എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ” അക്ഷയ്‌ ഉന് നിലമയ്‌ എനക്കു പുരിയുത്‌, ആനാല് നീ എന് അടിമയ്‌, നാന് സൊന്നതെ താന് നീ ശെയ്യണം ഒന്നും എങ്കിട്ടെ കേക്കക്കൂടാത്‌ എപ്പോ ഏതു പണ്ണണം എന്നു എനക്കു തെരിയും ഉന്നെ നാന് എല്ലാമെ കാട്ടിവിട്ടാല് ഉനക്കു എന് മേല് പാശം പോകും നീ എങ്കിട്ടെ നല്ലാ നടന്താ നന് ഉനക്കു എല്ലാമെ ശൊല്ലിത്തരും. സരി നീ ഒരു വേലയ്‌ പണ്ണു, നാളെ കാളേജില് തിരുമ്പിവരുമ്പോതു ഒരു ബാട്ടില് തേന് വാങ്കി വാ , അപ്പോള് നിന്റെ ആശയ്‌ നാന് തീര്ത്തു തരാം” പിറ്റേന്നു ഉച്ചക്കു ഞന് തേനുമായി റേഡി്‌യായി വന്നു . അത്ത കുളിച്ചു നല്ല ഒരു വിലകൂടിയ സാരിയും ബ്ലവുസും ഒക്കെ ഉടുത്തു അടിപൊളിയായി എന്നെ വരവേറ്റു. അവര്ക്കു അപ്പോള് ഒരു മുപ്പതു വയസ്സേ തോന്നിയുള്ളു ഒരു പരിഷ്‌കാരിയായ പ്രൗഡ സ്‌ത്രീയായി അവര് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു. അവര് എന്നെ അവരുടെ മുറിയിലേക്കു വിളിച്ചു എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ”ഇന്നു നിനക്കു ഞാന് എന്റെ മുലയും മറ്റും കാണിച്ചുതരും പക്ഷേ ഒരു ക−ീഷന് നീ എന്നെ തൊടക്കൂടാത്‌ അതുമട്ടുമല്ല നീ ഉന് കുണ്ണയില് തൊടവേ കൂടാത്‌ , പോയി ആ ചെയറില് ഇരിക്കൂ” ഞാന് അനുസരണയോടെ ചെയറില് ഇരുന്നു അത്ത എന്റെ മുമ്പില് നിന്നു കാഞ്ചീപുരം സാരി തോളില് നിന്നും ഊര്ത്തി അതിന്റെ മുന്താണി താഴെ വീണു അത്തയുടെ തടിച്ച മുലകള് അവരുടെ ബ്ലവുസില് ഒതുങ്ങി എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി. അത്ത പതു്‌ക്കെ ബ്ലവുസിന്റെ പിന്നുകള് ഊരാന് തുടങ്ങി ഒന്നു ര−്‌ മൂന്ന്‌ അങ്ങിനെ അത്തയുടെ ബ്ലവുസ്‌ പൂര്ണ്ണമായി തുറന്നു. അത്തയുടെ മുലകളുടെ മുകള്ഭാഗം എനിക്കു കാണാന് കഴിഞ്ഞു. ആ മുലകളുടെ തുടക്കം ര−ു കയ്‌ വഴികളായി പിരിയുന്ന ഭാഗത്തിനു തന്നെ താഴെ പൈപ്പില് കുളിക്കുന്ന ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ ചന്തി വിടവിന്റെ വലിപ്പം. എന്റെ കുണ്ണ അനങ്ങാന് തുടങ്ങി ഞാന് അതു പിടിച്ചു ഒന്നു നേരെ വച്ചു അത്ത എന്റെ അടുത്തു വന്നു കയ്യില് ഒറ്റ അടി എന്നിട്ടു തുണിയുണക്കാനിടുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പെടുത്ത്‌ എന്റെ കുണ്ണയുടെ അറ്റത്‌ ഒരു പിടി എന്റെ ഉയിരു പോയി കുണ്ണ പെട്ടെന്നു താണു ” നാന് ഉങ്കിട്ടേ സൊന്നതെന്ന ഉന് കുണ്ണയെ പിടിക്കക്കൂടാതു പുരിഞ്ച്‌ചിതാ പയലേ”.https://www.facebook.com/sugikkanഅത്ത പതുക്കെ സാരി മൊത്തം അഴിച്ചു ഒരു പെറ്റിക്കോട്ടും പാവാടയുമാണിപ്പോള് അത്തയുടെ മേലുള്ളത്‌ പെറ്റിക്കോട്ട്‌പഴയ ഏതോ ഒരു ബനിയനാണു അത്തയുടെ ഭര്ത്താവിന്റെതായിരിക്കാം ബ്രായും ഒന്നുമില്ല അത്ത എന്നിടു എനിക്കു പുറംതിരിഞ്ഞു കണ്ണാടിയില് നോക്കി തന്റെ മുലപ്പന്തുകള് കയ്യിലെടുത്തു മര്ദ്ദിച്ചു ആ നനുത്ത തുണിയിലൂടെ അവരുടെ ഫുട്‌ ാള് മുലകളും അതിന്റെ ആന ഞെട്ടുകളും എനിക്കു കാണാന് കഴിഞ്ഞു പതുക്കെ അവര് ആ ബനിയന് തലക്കു മുകളിലൂടെ ഊരി ഊരുമ്പോള് അവരുടെ കക്ഷങ്ങള് ഞാന് ശ്രധിച്ചു ഇന്നു ഷേവു ചെയ്‌തപോലെ ഒരു ചെറിയ പച്ച നിറം മാത്രം ക്ലീന് ഷേവ്‌ ഇത്ര നന്നായി എനിക്കുപോലും കക്ഷം വടിക്കാന് അറിയുകില്ല. അവര് നേരെ എന്റെ അടുത്തു വന്നു ഒരു കയ്യു കൊ−ു അവരുടെ മുലകള് മറച്ചു കൊ−്‌ എന്നിട്ടു മറ്റെ കയ്യുടെ കക്ഷം എന്നെ കാണിച്ചു എന്റെ മുഖത്തേക്കു അവര് കയ്യുയര്ത്തി ഞന് അത്തയുടെ കക്ഷത്തില് ചുംബിച്ചു നല്ല ഒരു മാദകമണം!! പഴുത്ത ചക്കയുടെ മണം!!!! അവര് ആ കയ്യുകൊ−ു മുലകള് മറച്ചു അടുത്ത കക്ഷം എന്നെ കാണിച്ചു അത്തയുടെ മുലകള് ഇനിയും പകുതി മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു. അത്ത തന്റെ മുലകള് ഓരോന്നായി ഉയര്ത്തി അതിന്റെ മുലക്കണ്ണുകള് തന്റെ ചു−ിലെത്തിച്ചു. എന്നിട്ടു അതു കുടിച്ചു. വലിയ തണ്ണിമത്തങ്ങകള് ആയതിനാല് അവ അത്തയുടെ മൂക്കു വരെ എത്തുന്നു−ായിരുന്ന.ു അത്ത അങ്ങിനെ അല്പ്പ നേരം എന്നെ മുലകള് കാണിച്ചു. എന്നിട്ടു പാവാടയുടെ ചരടു അഴിച്ചു.ഒരു നിമിഷത്തില് അത്തയുടെ പാവാട താഴെപതിച്ചു. അത്തയുടെ പൂര്ണ്ണ നഗ്നമായ തടിച്ചുരു− ശരീരം അരയില് ഒരു മന്ത്രതകിടും കറുപ്പും ചുവപ്പും കലര്ന്ന ഒരു ചരടും. വയറിനു അഞ്ച്‌ചു മടക്കുകള് ഒരു വെളുത്ത പാമ്പു ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അതിനു താഴെ സുμരമായ ഒരു പൊക്കിള് അതിനു താഴെ വീ−ും പച്ചനിറം അത്ത പൂറും കു−ിയും ഒക്കെ ക്ലീന് ഷേവു ചെയ്‌തിരുന്നു ഒരു കുറ്റിപോലും കാണാനില്ലാത്ത വിധം ഒരു അഞ്ചുവയസ്സുകാരി പെണ്ണിന്റെ പൂറുപോലെ രോമ രഹിതം!!! വാഴത്തടപോലെയുള്ള ര−ു ഉരു− തുടകള് അതിന്റെ സംഗമത്തില് ഒരു പരന്ന ത്രികോണം ചμന നിറം അതിനെ മധ്യം കഴിഞ്ഞു ഒരു നേര്ത്ത ചാല് അതു താഴെ എവിടെയോ മറയുന്നു അത്ത എന്റെ മുമ്പില് നിന്നുതന്റെ പൂര് പിളര്ത്തി അതിന്റെ നടുക്കുള്ള ചാല് എന്നെ കാണിച്ചു ചോര തുടിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു പൂര്ചാല്!!!! അതിന്റെ മുകളില് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഒരു പുകയില ഞെട്ടുപോലെ ആ കന്ത്‌!! എന്റെ അപ്പാ മുറുക്കാന് എടുക്കാറുള്ള പുകയിലത്തടപോലെ അത്തയുടെ മുലഞെട്ടുകളെക്കാള് ചെറുത.്‌ എന്റെ കുണ്ണ പിന്നെയും അനുസരണയില്ലാതെ തലപൊക്കി അതില് ഞാന് ഒന്നു പിടിച്ചാല് അവന് ഛര്ദ്ദിക്കും അത്ത എന്റെ തൊട്ടുമുമ്പില് വന്നു ഞാന് അത്തയുടെ ചμനയോനിയില് മുഖം ചേര്ത്തു ആ തേന് വരിക്കമണമുള്ള പൂര് എന്റെ മൂക്കില് ഉരസി. ആ മാദകമായ മണം എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കി.എന്റെ കുണ്ണ ലുങ്കി അഴിഞ്ഞു പുറത്തു വന്നു. അത്ത അതു ക−ു. അത്ത എന്റെ മുഖം മാറ്റി പിന്നെയും പുറകോട്ടുപോയി എന്നിട്ടു അവരുടെ കാല് എന്റെ മടിയില് വച്ചു. കാല് കൊ−്‌ എന്റെ കുണ്ണയെ തലോടാന് തുടങ്ങി എന്റെ കുണ്ണ വെട്ടി വിറച്ചു അതു നേരെ മാനത്തേക്കു നോക്കി. അത്ത ഒരു കൊച്ചു ചവിട്ട്‌! അവന്റെ ജീവന് പോയി. അത്ത പിന്നെയും തന്റെ പാദത്തിലെ തള്ളവിരലും ചൂ−ുവിരലും ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ കുണ്ണ തൊലിച്ചു ഒരു കപ്പപ്പഴം തൊലിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ കുണ്ണയുടെ ചുകന്ന മകുടം തുപ്പല് ഒലിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങി. അത്ത നിര്ത്തിയിട്ടു എന്നോടു ചോദിച്ചു “എന്താ അക്ഷയ്‌ നിനക്കു മതിയായോ അത്തയുടെ പു− ക−ാെ എങ്ങിനെയു−്‌ അത്തയുടെ മുലകള് ക−ാേ കൊള്ളാമോ ഇനി നിനക്കെന്തുവേണം?” “അത്തേ അത്തേ എനിക്കു അത്തയുടെ പൂറില് ഒന്നു തൊടണം അത്തയുടെ മുലയില് ഒന്നു പിടിക്കണം ” “സറി മുതല്ലെ നീ അന്ത കുപ്പിയെ തുറന്തു തേന് എടുത്തു എന് പു−യില് പോടു എന്നിട്ടു നീ എന് പു−െയ നക്കിത്തരണം ” രോഗി ഇഛിച്ചതും വൈദ്യന് കല്പ്പിച്ചതും പാല്!!! ഞാന് തേന് എടുത്തു അത്തയുടെ പൊക്കിള് മുതല് അരക്കെട്ടിലാകെ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു അത്തയുടെ അപ്പം തുറന്നുഅതിന്റെ ചാലിലും ചക്കച്ചുളപോലത്തെ യോനീദളങ്ങളിലും ഞാന് തേന് പുരട്ടി .അത്ത ഉടനെ തിരിഞ്ഞു തന്റെ കയ്യുകള് കൊ−ു ആ ഭീമന് ചന്തികള് വിടര്ത്തി അതിന്റെ നടുക്കുള്ള ആ ദ്വാരം കാട്ടി .അവിടെയും നന്നായി ഷേവ്‌ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു വെളുത്ത ദേഹം, അതിന്റെ ഗുദചാലിനു ഒരു ചെറിയ കരിയിലയുടെ നിറം, ഞാന് അത്തയുടെ ഗുദത്തിനു ചുറ്റും തേന് പുരട്ടി അത്ത ഗുദം പിളര്ത്തി അതിന്റെ മൊട്ടു എന്നെ കാട്ടി ഞാന് അവിടെയും അല്പ്പം തേന് പുരട്ടി അത്ത ആ തേന് ഗുദം എന്റെ മുഖത്തേക്കു തള്ളി ഞാന് അതു മുഖത്തോടു ചേര്ത്തു അത്താ പൂര് നക്കട്ടെ ആദ്യം ” പയലേ എന് ഗുദം നക്കെട പിന്നാടി പാര്്‌ക്കലാം എന് പു−! സൊന്നതെ ശെയ്യെട മടപ്പയലേ” അത്തയുടെ ഗുദവും അതിന്റെ ചാലും ചന്തികളുംഒക്കെ ഒരു മടിയും കൂടതെ ഞാന് നക്കി തോര്ത്തി. ഉപ്പും മധുരവും കലര്ന്ന ക്രാക്‌ ജാക്ക്‌ ബിസ്‌ക്കറ്റിന്റെ രുചിയായിരുന്നു ആ ഗുദത്തിനു.പിന്നെ അത്ത തന്റെ മനോഹരമായ പു− അഥവാ പൂര് എനിക്കു നക്കാന് തന്നു. ഞാന് മൂത്രവും ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ മണവും തേനിന്റെ രുചിയും ഒക്കെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ ആ മിശ്രിതം നക്കി നക്കി. അത്ത എന്നെ നോക്കി പുഞ്ച്‌ചിരി തൂകി. അത്തക്കു എന്റെ പൂര് നക്കല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്തയുടെ പൂറില് കയറാനായി എന്റെ കുണ്ണ കൊതിച്ചു പക്ഷെ അത്ത പൂറിലെ തേന് എല്ലാം ഞാന് നക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് എന്നോടു എന്റെ മുറിയില്പ്പോകാന് പറഞ്ഞു ഞാന് അത്തയുടെ കയ്യില് പിടിച്ചു അത്താ അത്തയെ ഞാന് പണ്ണിതരട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചു “ചീ നീ എന്ന പെരിയ പണ്ണയാരാ? നാന് എന്ന കുണ്ണക്കായി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന തേവിടിശ്ശിയെന്നുകരുതിയോ? എടാ എന്റെ ഭര്ത്താവു മരിച്ച ശേഷം എത്രയോ ആള്ക്കാര് എന്നെ ഒന്നു പണ്ണാന് ശ്രമിച്ചതാണെന്നു നിനക്കറിയാമൊ? നീ എന്തു കരുതി ഞാന് കുണ്ണകേറാതെ ഭ്രാന്തു പിടിച്ചെന്നു കരുതിയോ? വേ− അതു തപ്പു!! നം തപ്പു പണ്ണക്കൂടാതു നീ എനക്കു മവന് മാതിരി” അവര് പറഞ്ഞിട്ടു റൂമില് കയറി കതകടച്ചു ഞാന് എന്റെ റൂമിലും പോയി അത്തയുടെ ചവിട്ടും ക്ലിപ്പിടീലും കാരണം കുണ്ണക്കു ചെറിയ വേദന ഒരു വാണമടിക്കാന് മൂഡില്ലാത്തതിനാല് ഞാന് അത്തയുടെ പു−േയാര്ത്തു ഉറങ്ങി വെളുപ്പാന്കാലത്തെപ്പോഴോ ഞാന് ഉണര്ന്നപ്പോള് എന്റെ പുറത്തു നഗ്നയായി കിടക്കുകയാണു എന്റെ അത്ത.അത്തയുടെ ചൂടുള്ള മുലകള് കിഴിവയ്‌ക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ പുറത്തു അമര്ന്നു. അത്തയുടെ മുലഞെട്ടുകള് എന്റെ മുതുകില് ചിത്രം വരച്ചു ഞാന് അത്തയു്‌ടെ നേര്ക്കു തിരിയാനായി ശ്രമിച്ചു. അത്ത എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അത്ത എന്നെ അത്തയ്‌ുടെകരവലയത്തിലാക്കി ഞാന് അത്തയുടെ മുമ്പില് ചരിഞ്ഞു കിടന്നു അത്തയുടെ ആനത്തുടകള് എന്റെ തുടകള്ക്കുമേല് അത്തയുടെ ഷേവു ചെയ്‌ത പു− പരുപരുക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു അത്ത ആ പു− എന്റെ ചന്തിയില് ഉരച്ചു എന്റെ കുണ്ണ വളര്ന്നു ദൃഡമായി അത്ത എന്റെ കഴുത്തില് ഉമ്മവെച്ചു കൊ−ു കയ്യു നീട്ടി എന്റെ കുണ്ണയെ പിടിച്ചു “ഉനക്കു എന്നെ പണ്ണണം അല്ലെയാ വേ− മോനെ, നീ എന്റെ കയ്യെ പണ്ണിക്കോ അവര് താളത്തില് എന്റെ കുണ്ണയെ തൊലിച്ചടിച്ചു.എത്ര പരിചയമുള്ള വാണമടി വെള്ളം വരാറായപ്പോള് അവര് അതിന്റെ അറ്റത്തു പിടിച്ചൊരു ഞെക്ക്‌. എന്റെ പ്രാണന് പോയി അത്ത എന്ന ഇതു ഞാന് ചോദിച്ചു മടപ്പയലെ പാരു നീ ഇപ്പോ അവര് വീ−ുംഎന്റെ കുണ്ണയെ കമ്പിയാക്കി ഇത്തവണ അവര് വലിച്ചടിച്ചു എന്റെ ശുക്ലം അവരുടെ കയ്‌പടത്തിലാകെ ചീറ്റി അവര് അതു എന്റെ മുഖത്തേക്കു അടുപ്പിച്ചു ആ പരിചിതമായ വെ−ക്കാമണം അത്ത അതു എന്റെ പുറത്തൊക്കെ പുരട്ടി .എനിക്കു ഇക്കിളി തോന്നി എന്റെ തന്നെ ശുക്ലം എന്റെ പുറത്തോ? പതുക്കെ അത്തയുടെ നാവു ആ പശയൊക്കെ നക്കാന് തുടങ്ങി. അവര് ഇടക്കു എന്റെ മുതുകില് കടിച്ചു. ഒരു പെണ്ണിനെയെന്നോണം എന്റെ കൊച്ചു മുലകളില് അത്ത പിടിച്ചു.എന്റെ മുലക്കണ്ണുകളില് അത്ത ഞെരടി .അത്തയുടെ പൂര് പിളര്ന്നു കന്തു പുറത്തെടുത്തിരുന്നു അത്ത ഇതിനിടയില് ആ കന്തു എന്റെ ചന്തിയുടെ വിടവു തുടങ്ങുന്നിടത്തിട്ടുരച്ചു അത്ത ഒന്നു പുളഞ്ഞു അത്തക്കു വന്നിരിക്കണം പിന്നെ ഒന്നും പറയാതെ എഴുനേറ്റു പോയി. പിറ്റേന്നു ഞാന് പതിനൊന്നു മണി കഴിഞ്ഞാണു എഴുനേറ്റതു. അത്തയെ ക−ില്ല അത്ത ഏതോ കല്യാണത്തിനു പോയെന്നു താഴത്തെ മാമി പറഞ്ഞു. ഇനി കോളേജില് പോകുന്നില്ലെന്നു കരുതി ഞാന് കുളിച്ചു ഇഡ്ഡലിയും ചട്‌ണിയും കഴിച്ചു. ഞാന് അത്തയുടെ മുറിയില് കയറി. അത്തയുടെ ഉള്ബോഡി തറയില് കിടന്നിരുന്നു ഞാന് അതെടുത്തു മണത്തു. വെറുമൊരു പഴമണം മാത്രം. പിന്നെ ഞാന് അത്തയുടെ കട്ടിലില് കിടന്നു. അത്തയുടെ എണ്ണയുടെ മണമുള്ള തലയണയില് മുഖമമര്ത്തി ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങി . പിന്നെ ഉണര്ന്നപ്പോള് അത്ത മുറിയിലു−.്‌ അത്ത എന്നെ നോക്കുന്നു ഞാന് കണ്ണുതുറന്നില്ല. അത്ത ഒന്നു സംശയിച്ചിട്ടു ചേലയഴിക്കാന് തുടങ്ങി ഞാന് വികാരവിവശനായി അതു ക−ു കിടന്നു അത്ത ഇടക്കിടെ കട്ടിലിലെക്കു നോക്കുമ്പോള് ഞാന് കണ്ണുകള് അടക്കും.അത്ത ബ്ലവുസും ഉള്ബോഡിയും അഴിച്ചു പാവാടയുടെ ചരടുകള് അഴിച്ചുവിട്ടു ഒടുവില് ഒരു അടിക്കച്ച മാത്രമായി തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മുലകല് ഫ്രീ ആയി അത്ത അടിക്കച്ച അഴിച്ചിട്ടു എന്റെ മുഖത്തേക്കെറിഞ്ഞു അത്തയുടെ മണം കനച്ച ഉപ്പേരിയുടെ മണമായിരുന്നു. അത്ത എന്റെ കൂടെ കട്ടിലില് കിടന്നു ഞാന് അറിയാത്തപോലെ കിടക്കുകയാണു അത്ത ലുങ്കി മാറ്റി എന്റെ കുണ്ണയില് പിടിച്ചു അവന് 90 ഡിഗ്രിയില് നില്ക്കുന്നു “കള്ളപ്പയലെ എനക്കു തെരിയാതാ നീ എന്നെ പാര്ക്കത്താന് ഇങ്കെ വന്തതു ഇല്ലെയാ പാര്ത്താലുംപാര്ത്താലും ഉന് പശി തീരാത സറി പാരു നല്ലാ പാരു” അവര് എന്റെ നെഞ്ചില് കയറി ഇരുന്നു എന്തൊരു ഭാരം അവര് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു ആ പൂര് എന്റെ വായിലേക്കു തള്ളി തന്നു എന്നിട്ടു എന്റെ കുണ്ണയില് പിടിച്ചു വാണം അടിക്കാണ് തുടഗ്‌ങി എന്റെ കുണ്ണ കുലച്ചു നിന്നു.അത്തേ എനക്കു ഉന്നെ പണ്ണണം ഞാന് പറഞ്ഞു ഞാന് അത്തയെ ഗര്ഭം വരാതെ ഉറയിട്ടു കളിക്കാം (വാണമടിക്കാനായി ഞാന് ഉറകള് കരുതിയിരുന്നു ചിലപ്പോള് തിയേറ്ററില് സില്ക്‌ സ്‌മിതയുടെ പടങ്ങള് ക−ു ഞാന് നിരോധില് വാണം അടിച്ചു നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു) പോഡാ മടയ എനക്കു ഗര്ഭം ഒന്നും പിടിക്കാത്‌ അന്ത കാലമെല്ലാം പോച്ചു ഭര്ത്താവു മരിച്ചിട്ടു 8 വര്ഷം ഞാന് സെക്‌സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നീയാണു എന്നെ സെക്‌സിലേക്കു കൊ−ുപോയത്‌ നീ എന്നെ ഒളിച്ചു നോക്കുന്നതു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എല്ലാ പെണ്ണിനും അതു തോന്നിപ്പിക്കും അതു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവാണു നീ എന്നെ നോക്കുന്നതറിഞ്ഞാണു ആദ്യമായി 8 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം എന്റെ പൂര് ചുരന്നത്‌ നീ നോക്കാന് വേ−ിയാണു ഞാന് ഡെ്രസ്സ്‌ കുറച്ചു ധരിച്ചത്‌ പക്ഷെ നീ എന്നെ പണ്ണ−ാ അതെനിക്കു ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഭര്ത്താവിന്റെ ആത്മാവ്‌ അതു പൊറുക്കില്ല. അന്നും ഞങ്ങള് പരസ്‌പരം സുഖിപ്പിച്ചു അത്ത എനിക്കു വാണമടിച്ചുതന്നു ഞാന് അത്തയുടെ പൂറും കു−ിയും ചപ്പിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു ആഴ്‌ച കടന്നുപോയി എന്നും ഞങ്ങള് ഇതേ പണികള് ആവര്ത്തിച്ചു. എനിക്കു അത്തയെക്കൊ−ു ഒന്നു വായിലെടുപ്പിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാന് ഒരിക്കല് അത്തയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്ത മടിച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കല് പിന്നെ ചെയ്‌തുതരാമെന്നു.തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണു പക്ഷെ അവര് എന്റെ കുണ്ണ ആദ്യമായി ഊമ്പിയത്‌. ഞാന് അത്തയുടെ പൂര് നക്കുമ്പോള് അത്ത എനിക്കു വാണമടിച്ചു തരുകയായിരുന്നു അത്ത. എന്റെ നെഞ്ചില് കയറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത്തയുടെ പു−യും കു−ിയും. എന്റെ മുഖത്തിനു തിരിഞ്ഞും പെട്ടെന്നു അവര് എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു ചാഞ്ഞു. അവരുടെ ചക്ക മുലകള് എന്റെ വയറില് പതുങ്ങിയമര്ന്നു അവര് എന്റെ കുണ്ണയെ വായിലാക്കി പിന്നെ അതു തൊലിച്ചു മകുടം മാത്രം ഊമ്പി പതുക്കെ അവര് അതിന്റെ അടിയിലുള്ള തടിച്ച ഞരമ്പുകളില് അവര് നാക്കിന്റെ തുമ്പുകള് ഉപഗിച്ചു സ്‌പര്ശനസുഖം തന്നു അവര് ഈ കലയില് വിദഗ്‌ധയാണെന്നു അപ്പോള് തന്നെ എനിക്കു മനസ്സിലായി പിന്നെഅവര് എന്റെ തൊലിച്ച കുണ്ണ കടവരെ അവരുടെ വായിലാക്കി അണ്ണാക്കുവരെ കയറിയിട്ടും പിന്നെയും സ്‌ഥലം അകത്തോട്ടുള്ളതുപോലെ എന്റെ കുണ്ണ മകുടം അവരുടെ തൊ−ക്കുഴിയിലെവിടെയോ ഉരഞ്ഞു. എനിക്കു വെള്ളം വന്നു അവര് അതു ഇറക്കിയില്ല പാവാടയിലെക്കു തുപ്പി. ഞാന് വിചാരിച്ചതു അവര് അതു കുടിക്കുമെന്നാണു. അത്തയുടെ ഭര്ത്താവു വായില് എ ടുപ്പിക്കുമായിരുന്നോയെന്നു ഞാന് അവരോടു ചോദിച്ചു.ആദ്യം അവര് ഒന്നു മടിച്ചു. പിന്നെ അതില്ലാതെ അയാള്ക്കു ഉറക്കം വരുകയില്ലായിരുന്നെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നും അവരെ ഭര്ത്താവു കളിക്കുമായിരുന്നു. മെന്സസ്‌ ആകുന്ന ദിവസം വായിലും എടുപ്പിച്ചിരുന്നുവതെ്ര. എനിക്കു എങ്ങനെയെങ്കിലും അത്തയെ ഒന്നു പണ്ണിയെ പറ്റൂ എന്നായി അല്ലെങ്കില് എന്റെ ആണത്വത്തിനു ഒരു കുറവുപോലെ. അത്തയാണെങ്കില് പണ്ണുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോള് തെന്നിമാറും. ഒരു ദിവസം ഞാന് ചോദിച്ചു അത്തയുടെ ഭര്ത്താവിന്റെ കുണ്ണയാണോ എന്റെ കുണ്ണയാണോ വലുതെന്നു. അപ്പോള് അത്ത ഒരു നാണത്തോടെ നിന്റെ കുണ്ണ യാനക്കുണ്ണൈ എന് കണവന് കുണ്ണ രൊമ്പ ചിന്നക്കുണ്ണൈ അവര് അതു പറഞ്ഞിട്ടു ഒരു നാണത്തോടെ എന്റെ കുണ്ണയില് പിടിച്ചു വാണം അടിക്കാന് തുടങ്ങി ഞാന് അത്തയോടു നമുക്കു ടെറസ്സില് പോയി ഇരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു അത്ത ഒന്നു മടിച്ചു പിന്നെ ഞാന് അവരെ വലിച്ചു പുറത്തേക്കുള്ള കതവു വരെ കൊ−ുപോയി ഞങ്ങള് ര−ും ഉടുക്കാകു−ികള് ഞാന് പുറത്തേക്കു നോക്കി സര്വം അന്ധകാരം ഒരു നക്ഷത്രം പോലുമില്ല ഞാന് പുറത്തിറങ്ങി അല്പ്പം കഴിഞ്ഞു, അത്ത വന്നു അത്തയെ തറയില് കിടത്തി ഞാന് അവരുടെ കാല് വലിച്ചകറ്റി മുഖം പൂറില് ചേര്ത്തു ചപ്പാന് തുടങ്ങി അത്തയുടെവായില് എന്റെ വടിവീരനും കയറി.അത്തയാകട്ടെ അന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ഞാന് പിന്നെ അത്തയെ വഴിപ്പെടുത്താനായി പുതിയ ഒരു വഴി ക−ുപിടിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാന് കുറെ മല്ലിപ്പൂ ഒക്കെ വാങ്ങി അവരുടെ തലയില് ചൂടിച്ചു എന്നിട്ടു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അത്തേ നാന് ഉന്നെ കല്യാണം പണ്ണട്ടുമാ എന്നു ചോദിച്ചു അത്ത ഒന്നു നാണിച്ചു ഞാന് ഢഇഞ ല്ഒരു ബ്ലൂ ഫിലിം ഇട്ടു അത്തയുമൊത്തു കാണാന് തുടങ്ങി പതുക്കെ രംഗങ്ങള് ചൂടു പിടിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ ര−ുപേര് പണ്ണുന്ന സീന്വന്നപ്പോള് അത്ത ഞെളിപിരിക്കൊ−ു. ഞാന് അവരെ കടന്നു പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു മുല്ലപ്പൂക്കള് വാരി കട്ടിലില് ഇട്ടു. അത്തേ ഇന്നു നമുക്കു മുതല് ഇരവു എന്നു പറഞ്ഞു ക്ഷണിച്ചു. അത്ത ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ നാണത്തോടെ വിരല് കടിച്ചു.അക്ഷയ്‌ നമുക്കു കുളിച്ചിട്ടു മുതല് ഇരവു നടത്താം എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന് അവരെ കോരിയെടുത്തു കുളിമുറിയില് കൊ−ു നിര്ത്തി. സാരിയും പാവാടയും ചോളിയും അഴിച്ചു ഷവര് ഓണ് ചെയ്‌തു.അത്ത എന്റെ ജട്ടിയില് കയ്യിട്ട്‌ എന്റെ കുണ്ണ എടുത്തു തൊലിച്ചു ഞങ്ങള് ഷവറിനു കീഴില് നിന്നു കുളിച്ചു മെഡിമിക്‌സ്‌ സോപ്പുതേച്ചു അത്തയുടെ മുലകളും കു−ിയും പു−യും ഒക്കെ സോപ്പുപതകളാല് ഞാന് അഭിഷേകം ചെയ്‌തു. ഷവര് തുറന്നപ്പോള് വെള്ളം പതഞ്ഞൊഴുകി അത്തയുടെ മുലകളില് ഇരുന്ന സോപ്പുപതയൊക്കെ വെള്ളത്തില് താഴെക്കു ഒലിച്ചു അത്തയുടെ മാദകമായ അടിവയറിലൂടെ പൊക്കിള്കുഴിയിലെ പതയുമായി തഴെ നാഭിക്കുഴിയിലേക്കു വന്നു അത്ത ഷേവു ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയിരുന്നതിനാല് അത്തയുടെ രോമക്കാടുകള് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. അത്തയുടെ മാദക ശരീരത്തിലെ ഓരൊ ഒടിവും തിരിവും ചുളിവും എനിക്കു മനപ്പാഠമായിരുന്നു. അവയെല്ലാം സോപ്പുപതയില് പൊതിഞ്ഞതു എന്റെ കയ്യുകളല്ലെ. ആ സോപ്പുവെള്ളം അത്തയുടെ തുടകളില് കൂടി താഴെ തറയിലെത്തി ആ സോപ്പു വെള്ളത്തില് ഞാന് എന്റെ തല കഴുകി .അപ്പോള് വെള്ളത്തിനു നല്ല ചൂടു തോന്നി ഞാന് മുകളിലേക്കു നോക്കിയപ്പോള് അത്ത ഒരു കുസ്രതിച്ചിരി ചിരിച്ചു അത്തയുടെ മൂത്രം ധാരയായി തുടകളിലും എന്റെ തലയിലും ഒക്കെ ചിതറിവീണു കൊ−ിരുന്നു ഞാന് അറിയാതെ എന്റെ മുഖം ഉയര്ത്തി അത്തയുടെ തടിച്ച തുടകള് അകറ്റി ഒരു മടിയും എനിക്കു തോന്നിയില്ല ആ സ്വര്ണ്ണ നിറമുള്ള മൂത്രം ഞാന് കുടിച്ചു അത്തയതു ക−ു കോരിത്തരിച്ചു അത്ത എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തുറന്നു കിടന്ന ഷവറിനടിയില് ഞങ്ങള് ര−ു പാമ്പുകളെപ്പോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. വഴുതിയ ആ തറയില് കിടന്നു ഞങ്ങള് പരസ്‌പരംവീ−ും വദനസുരതംചെയ്‌തു. അത്ത എന്റെ ലിംഗം വായിലെടുത്തു ഒരു പാമ്പാട്ടി മകുടിയൂതുന്നതുപോലെ തന്റെ ചു−ും വായും ഉപയോഗിച്ചു. അവര് എന്റെ കുണ്ണ മകുടം ഊതി ഞാന് പുളയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള് പൊട്ടിതെറിക്കുമെന്ന അവസ്‌ഥ. ഞാന് പൊട്ടുമെന്നായപ്പോള് അത്ത എന്റെ അ−ി ര−ും കൂട്ടി ഒറ്റപ്പിടി!!! പെട്ടെന്നു എന്റെ കുണ്ണ താഴ്‌ന്നു. അത്തയുടെ നാക്കു എന്റെ തൂങ്ങിയാടിയ ര−ു ഉ−കളിലും മാറി മാറി നക്കി ഒരിക്കല് അവര് എന്റെ ഒരു വൃഷണം തന്നെ വായിലാക്കി.ആ വേലയില് എന്റെ ഉച്ചിമുതല് അ−ി വരെ തരുത്തുപൂത്തുപോയി എന്റെ അത്തെ ഈ വേലയൊക്കെ ആരു പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങിനെ പഠിച്ചു? ഞങ്ങള് പിന്നെ എഴുനേറ്റു പരസ്‌പരം തോര്ത്തി എന്നിട്ടു ബെഡ്‌ റൂമില് കയറി അത്ത ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് കളഭ കുങ്കുമക്കൂട്ടുകള് വച്ചിരുന്നു അവര് അതു തന്റെ മാറിലും ഭുജങ്ങളിലും കഴുത്തിലും പുരട്ടി തന്റെ അരയിലെ മന്ത്രചരടു മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ വേഷം അവര് അല്പ്പം കുങ്കുമമെടുത്തു എന്റെ നെറ്റിയില് തൊടീച്ചു ഇനി മുതല് നീ എന്നെ പണ്ണിക്കോ എന്നു അനുവാദം തന്നു. ഞാന് എന്റെ ഉഗ്രരൂപിയായ കുണ്ണ കയ്യിലെടുത്തു അത്തയുടെ ചൂടുള്ള പൂറ്റിലേക്കു കയറ്റി കാച്ചി തണുക്കാന് വച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും ചൂടുമുള്ള പൂര് എന്റെ കുണ്ണയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു ഞാന് ഊരി ഊരി അടിക്കാന് തുടങ്ങി അത്ത ര−ു കയ്യുകള് കൊ−ും എന്റെ ചന്തികളില് പിടിച്ചു തന്റെ യോനിയിലേക്കു എന്റെ കുണ്ണയെ വിഴുങ്ങി എന്റെ ഉ−കള് അവരുടെ പൂറിലെ കുറ്റിരോമങ്ങളില് ചെന്നിടിച്ചപ്പോള് എനിക്കു വല്ലാതെ കിക്കിളിയായി.ഞാന് സ്‌പീഡില് അടിച്ചപ്പോള് അവര് എന്റെ ഉ−കളില് പിടിച്ചു “പതുക്കെ അടിക്കെട കുട്ട!! സമയം ധാരാളം ഉ−േല്ലാ എന്താ ഇത്ര ധൃതി? ഇങ്ങിനെ ഞാന് അവരുടെ പൂറില് ഒരു പത്തു മിനിട്ടോളം അടിച്ചു ” അപ്പോള് അത്ത പറഞ്ഞു ” അക്ഷയ്‌ നീ ഇനി പട്ടികള് കുണക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ പുറകില് കൂടി പണ്ണൂ” ഞാന് അനുസരിച്ചു അവര് തന്റെ കയ്യുകല് കട്ടിലിന്റെ അഴികളില് പിടിച്ചു തന്റെ നിതംബം ഉയര്ത്തി തന്നു ഞാന് അത്തയുടെ പുറകിലൂടെ അത്തയുടെ പു−യിലേക്കു എന്റെ കുണ്ണ മെല്ലെ വച്ചു പതുക്കെ അതു മാളം ക− ചേരയെപ്പോലെ അകത്തേക്കു പൊയി ഞാന് പതുക്കെ അടി തുടങ്ങി അവരുടെ മുലകള് തൂങ്ങിയാടി ദേഹം മൊത്തം വിയര്പ്പണിഞ്ഞു ഞാന് അത്തയുടെ അഴിഞ്ഞ മുടിയില് പിടിച്ചു കുതിരയെ ഓടിക്കുന്നതുപോലെ അറഞ്ഞു പണിഞ്ഞു എന്റെ ഊക്കല് അനുസരിച്ചു അത്ത തന്റെ വെണ്ണക്കു−ികള് എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു ചേര്ത്തു തന്നു “അടിച്ചു പൊളിക്കൂ അക്ഷയ്‌ എന്റെ പു−” അത്ത കേണു “ആഹാ ആടാടാ എന്ന അടി എന്ന അടി നീ പെരിയ പണ്ണല് വീരന് ഇനി മുതല് നീ എന് അടിമയല്ലേ നീ എന് കണവന്!! ഉന് കണയെ ഊരി അടിക്കെട കള്ളപ്പയലേ ആഹാ അടടാ ഓ അടാട എന്ന സുഖം എന്ന സുഖം ഉന്നിടം നാന് ക− സുഖം ഉന് മയിരെ എന് കു−ിയില് പടുമ്പോതു എന്ന ഒരു സുഗം അട ടാ എന് പു−െയ നല്ലാ പണ്ണു അപ്പാ അപ്പപ്പാ നീ പെരിയ മേതൈ അപ്പാ ഉന് കുണ്ണാ യാനക്കുണ്ണയ്‌ ഇപ്പടി ഒരു കുണ്ണ നാന് പാത്തതെയില്ലെയെട അക്ഷയ്‌ എന്നെ പണ്ണിത്താട എന് പു−െയ കൊലപണ്ണെട ” അത്ത കിടന്നു ചിലച്ചു ഞാന് അത്തയെ ആവുന്ന ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു പണ്ണിക്കൊ−ിരുന്നു പെട്ടെന്നു അത്ത ഒന്നു പിടഞ്ഞു “അക്ഷയ്‌ മോനെ എനിക്കു വന്നെടാ നാന് പത്തു കൊല്ലമാ ഇതുക്കാകെ തുടിത്തേന് നീ പെരിയ രാജ എന് കണ്ണു ഉന് കുണ്ണ പെരിയ കൊലമരം” അത്ത പറഞ്ഞു ഞാന് അത്തയോടു പറഞ്ഞു ”അത്തേ എനിക്കിനിയും വന്നില്ല ഞാന് അത്തയുടെ ഗുദത്തില് അടിക്കട്ടെ”. “അടെങ്കപ്പ ഉനക്കു ഇന്നു വരലയാ നീ കില്ലാഡി രാജഅക്ഷയ്‌ പൊന്നുമോനെ നീ തന് എന് കണവന് നാന് ഇനി ഉന് അടിമയ്‌സരി നീ എങ്കെ വേണാനാലും പണ്ണിക്കോ അത്ത ഉനക്കു ഇനി അടിമൈ ഉന് കുണ്ണക്കു അടിമയ്‌ ” അത്ത പറഞ്ഞു. എനിക്കു സന്തോഷമായി ഞാന് ഒടുവില് ജയിച്ചു ഞാന് എന്റെ കുണ്ണ ഊരി അതിന്റെ അറ്റം നിറയെ അത്തയുടെ പൂറിലെ കൊഴുപ്പും വെ−ക്കമണവും!! ഞാനതു അത്തയുടെ ഗുദദ്വാരത്തില് ചേര്ത്തു വച്ചു തുളവടപോലെ ഇരുന്ന അത്തയുടെ ഗുദദ്വാരത്തില് “ഭുസ്സ്‌” എന്ന ശബ്ദത്തോടെ എന്റെ കുണ്ണ കയറി. ഞാന് അത്തയെ ആഞ്ഞടിച്ചു “ഭസ്‌ ഭറ്റ്‌ ” എന്ന ശബ്ദതില് എന്റെ അരക്കെട്ടു അത്തയുടെ ഉയര്ന്ന കു−ികളില് പതിഞ്ഞു. അല്പ്പസമയിത്തിനകം എന്റെ കുണ്ണ പാല് ചുരത്തി അതു അത്തയുടെ ഗുദത്തില് നിന്നും പു−യിലേക്കു ഒഴുകി. ഞങ്ങള് അന്നു പിന്നെയും ര−ു പ്രാവശ്യം കൂടിക്കളിച്ചു. തളര്ന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണയെ ഉള്ളം കയ്യില് വച്ചു അത്ത ചുംബിച്ചു “എന് മന്നന് എന് രാജ തൂങ്കെട തൂങ്കു ഇനി നാളയ്‌ പര്ക്കലാം” അത്ത എഴുനേറ്റു ടൊയ്‌ലെറ്റില് കയറി എന്റെ കുണ്ണവീ−ും ശകതനായി അത്തയുടെ പു− ഒന്നുകൂടി ഒളിച്ചു കാണാനായി ഞാനും ടൊയ്‌ലെറ്റിന്റെ വെന്റിലേറ്ററിനടുത്തേക്കു സ്റ്റൂളുമായി നീങ്ങി.
ഹോസ്റ്റലിലെ കളി ഹോസ്റ്റലിലെ കളി Reviewed by sinu on March 27, 2019 Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.